Daygong gahum’s ngalang Jesus

1
Daygong gahum’s ngalang Jesus,
Anghel mag-ambahan,
Anghel mag-ambahan;
Ipagulang purongpurong,
  Purongang Ginoo sa tanan.
Purongang Ginoo.
2
Kamong piniling katawhan,
Ug mga tinubos,
Ug mga tinubos,
Daygang nagl’was ninyo’s grasya,
3
Kami di gyud makalimot,
Apdong giinom N’ya,
Apdong giinom N’ya,
Tanan ihalad’s tiilan,
4
Pahimayaa Kaniya,
Tanang banay’s yuta,
Tanang banay’s yuta,
S’ya Hari, labing halangdon,
5
Uban sa balaang panon,
Kaniya manghapa,
Kaniya manghapa,
Duyog nila, S’ya pagdaygon,