Buhing Pulong Ka, Ginoo

1
Buhing Pulong Ka, Ginoo,
Uban gayud sa Dios;
Himaya N’ya gipakita,
Samtang dinhi’s yuta.
  O buhing Pulong, daygon Ka,
Ang Dios Kanimo makita;
Himaya’g kinaiya N’ya,
Gipadayag Nimo.
2
Gipakita’s kabuhatan
Himaya’s Dios tanan;
Mga butang’s Dios nasayran,
Gahum, kina’yahan.
3
Pulong sa Dios, dato, lalum,
Nagpanghimatuod;
Gisaysay Ka ni’ning Pulong,
Aron Dios maila.
4
Pulong, nahimo Kang unod,
Nakig-uban sa tawo;
Paggawi ug pamulong Mo,
Sa Dios nagpadayag.
5
Pulong, Ikaw kinabuhi,
Ug buhing kahayag;
Kami Imong gihayagan,
Makitang Amahan.
6
Gipaila Mo’s paghukom
Nga ang Dios matarung;
Nagpadayag sab sa bug-os
Sa pagkamao’s Dios.
7
Hingpit Ikawng pagpadayag’s
Kaugalingon sa Dios;
Tanan Niyang pagkamao,
Gipadayag Mo’s tawo.