Pag-ibig Mo’y hindi ko malirip

1
Pag-ibig Mo’y hindi ko malirip,
Nguni’t, Panginoon, aking isip,
Ang luwang, haba nais malaman,
Taas, lalim nito’t kalakasan
Nang lubusan.
2
Pag-ibig Mo’y higit sa masaysay,
Panginoon, ang labi kong taglay,
Magpapahayag ng Iyong pag-ibig
Sa makasalanang may tigatig
Iyong sinagip.
3
Pag-ibig Mo’y higit sa mapuri,
Panginoon, ang puso ko’y tangi,
Aawit sa puspos Mong pag-ibig,
Tulad kong salarin ay naantig
Tungo sa Diyos.
4
Pag-ibig Mo—kahit di-masukat,
Di-mabigkas, mapuri nang sapat,
Hungkag na puso’y dadalhin sa Iyo,
O batis na buhay, pag-ibig Mo,
Pun’in ako.
5
Ako’y isang hungkag na sisidlan,
Kainlanma’y di Kita hinangaan,
Sa Iyo muli’t muling makalapit,
Habag, biyaya’y aking makamit,
Inibig Mo.
6
Ako’y punuin ng pag-ibig Mo,
Sa ilog na buhay dalhin ako,
Payak akong nanampalataya,
Hindi ako lalapit sa iba,
Kundi sa Iyo.
7
At sa luklukan Mo, Panginoon,
Ang Iyong mukha’y makita ko roon,
Ang luwang, haba ng pag-ibig Mo,
Ang taas, lalim at lakas nito,
’Awitin ko.