Gugma Mo bisan di gyud matugkad

1
Gugma Mo bisan di gyud matugkad,
Manlul’was ko, apan kining kalag
Bu’t masayud’s kataas, kalapad,
Kahabog, kalalum, dayong kusog
Sa gugma Mo.
2
Gugma Mo, Jesus, di ikaasoy,
Manlul’was, apan mga ngabil ko
Bu’t mosangyaw’s gugma Mong mokuha
Sa kahadlok’s makasasala ug
Ipanganak.
3
Gugma Mo labaw’s mga pagdayeg,
Jesus, kasingkasing ko moawit,
Gugma Mo dato, puno kaayo,
Makasasalang rebelde Imong
Gipaduol.
4
Bisan di mahimo dinhi karon
Pagtugkad, asoy’g pagdayeg’s gugma Mo,
Apan dad-on ang basyong sudlanan
Kanimo, O tuboran sa gugma,
Ug pun-on Mo.
5
Basyong sudlanan kong wa gyuy dala
Bisan gamayng pagmahal Kanimo;
Balikbalik mang makaduol ko,
Kay, “Gihigugma ko Nimo,” m’oy
Bugtong hangyo ko.
6
O pun-a ako sa Imong gugma,
Dad-a’s buhing tuboran sa langit;
Tugoting makaduol’s kayano,
Di na mangita’g laing tuboran,
Gawas Nimo.
7
Kon makita Ka na gyud sa nawong,
Samtang maglingkod’s trono uban Ka,
Kalag ko mag-awit sa gugma Mo,
Sa kalapad, taas, habog, lalum,
Kusog’s dayon.