Anong halaga Iyong dugo

1
Anong halaga Iyong dugo
Ng Bagong Tipan Mo;
Pagpala ng Diyos natanggap,
Mahalo nang ganap.
2
Kami’y tinubos ng dugo,
At pinabanal Mo;
Budhi lumaya sa sala,
Sa patay na gawa.
3
Mas magaling kaysa dugo,
Ni Abel, dugo Mo;
Katubusan inilaan,
Tingnan Kanyang katwiran.
4
Sa walang hanggang ’Spiritu,
’Alay Sarili Mo;
Di-malumang sakripisyo,
Walang hanggang dugo!
5
May lakas-loob sa dugo,
Dulog b’yayang trono,
Tungo sa Diyos at sa lugar
Na pinakabanal.
6
Sa dugo Mo obligado,
Sarili Niya Mismo;
Kanya tayong tatanggapin,
Manahan sa atin.
7
Anong halaga Iyong dugo
Ng Bagong Tipan Mo;
Pagpala ng Diyos natanggap,
Mahalo nang ganap.