Bakit ako mangangamba

1
Bakit ako mangangamba?
Di ba ang Diyos ang nagpasiya,
Sala ko’y pasanin?
Kristo’ng nagbayad ng utang,
Diyos ba’y muling mag’paratang,
At ako’y singilin?
2
Ang Panginoo’y nagtubos,
Kabayaran ay nalubos,
Lumaya sa utos!
Poot ng Diyos—di na takot,
Pagka’t dugo Niya’y panagot
Tinakpan nang lubos.
3
Patawad para sa akin
Buung-buo Iyong naangkin,
Sala ay tinuos;
Di sisingil sa dalawa
Ang Diyos: sa Anak Niyang sinta,
Sa ’kin pagkatapos.
4
Ngayon ako’y matiwasay,
Gawa ni Kristo’y mahusay,
Ako’y pinalaya;
Dahil sa mabisang dugo,
Di na hahatulan ako,
Ako’y natubos na.