Kasingkasing tarungon ta’s

1
Kasingkasing tarungon ta’s,
Pagtagad nato N’ya,
Aron makaambit kita’s
Kadato’g grasya N’ya.
2
Nagkinahanglan gyud kita’g,
Putling kasingkasing,
Himsog, tin-awng hunahuna,
Nga makasabut N’ya.
3
Kasingkasing mapanggaon,
Ang kinahanglan ta;
Mainiton labaw’s tanan,
Alang gayud Niya.
4
Kasingkasing masugtanon,
Ug mapasakupon,
Humok, apan malig-on sab,
Motuman’s tuyo N’ya.
5
Kasingkasing way pagtuto,
Sa Dios tanan husto;
Nga may konsensyang nahinlo,
Tinabonan’s dugo.
6
Kasingkasing ingon ni’ni
Karon hatagi mi,
Ikawng tumong nga ambitan,
Makahupnganan mi.