Gitudlo’s Dios’ pagkaanak

1
Gitudlo’s Dios’ pagkaanak,
Sa wa pang kabuhatan,
Samahon ta’s Espiritu
Sa dagway sa Anak N’ya;
Aron bugtong Anak Niya
Mahimo nga Panganay,
Uban’s daghang igsoon N’ya
May pagpadayag na S’ya.
2
Sa diosnong pag-anak ta,
Mga anak na sa Dios,
Apan mahamtong gyud aron
May katungod’s panganay.
Gianak, nahamtong’s hingpit,
Mag-ambit’s pagkaanak;
Sa sukod sa pagkahamtong,
Pagka-anak madayag.
3
Lawas, kalag, espiritu,
Masama gyud ni Cristo;
Hingpit kini nga mahuman
Sa pagbalik’s Ginoo.
Sa katubsanan’s lawas ta
Pagkaanak mahingpit;
Katapusang pagtransporma
Makatagbo’s tuyo N’ya.
4
Pagtransporma’s katapusan,
Hingpit tang mabalaan;
Dad-on ta’s Dios sa himaya
Sa Anak N’ya masama.
Pagpadayag’s mga anak
Gihulat’s kabuhatan,
Sa gapos sila magawas
Mahimaya ang lawas.