Kinabuhing dayon

1
Kinabuhing dayon
Nagdala nato,
Sa pakig-ambitay
Sa kinabuhi.
2
Ang pakig-ambitay
Sa kinabuhi,
M’oy mag-usa nato
Sa Espiritu.
3
Masangkapan kita
Sa Iyang grasya,
Sa pakig-ambitay
Sa Espiritu.
4
Ang pakig-ambitay
Sa Espiritu,
Magdala kanato
Diha’s kahayag.
5
Pakig-ambitay ta
Ampingan gayud,
Pinaagi’s dihog
Dugong maghinlo.
6
Paladmon nato’s krus
Ang ambitayay;
Ginhawa’s Esp’ritu
Mag-usbaw ni’ni.
7
Magpagawas nato
Ang ambitayay,
Gikan’s kaugalingon,
Magda’ nato’s Dios.