Di ako patatalo, dahil sa Kalbaryo

1
Di ako patatalo, dahil sa Kalbaryo,
Doon si Hesus nagtagumpay sa kaaway,
Panginoon bigyan akong pangitain Mo;
Lakas ng Espiritu ang Iyong ibinigay.
  Tagumpay, tagumpay
dahil sa Kalbaryo.
Gawing matagumpay ako;
O, Panginoon, sa loob Mo.
2
Di ako patatalo, sa labang nilusob
Ni Kristo at tinawag akong makibaka;
Panginoon, ako’y bigyan ng lakas-loob,
Espiritu ng lakas, ihahayag ko Siya.
3
Di ako patatalo, si Hesus nanguna
Sa marahas na landas tungo sa luklukan,
Bigyan mo ang sundalo—tabak ng Salita,
Tagumpay ay dulot ng Iyong
kapangyarihan.
4
Di ako patatalo, paglubog ng araw
Si Hesus ay handang ako’y gantimpalaan,
Panginoon, l’walhati Mo ay matanaw,
Ako’y matagumpay hanggang sa katapusan.