Tindig! Para kay Hesus

1
Tindig! Para kay Hesus!
Ang sundalo ng krus;
Itaas ang bandila,
Sundin Kanyang utos.
Kristo ang namumuno,
Hukbo Niya’y panalo,
Kaaway pawang talo,
Kay Hesus sumuko.
  Tindig kay Hesus
Ang sundalo ng krus;
Itaas ang bandila,
Sundin nga, sundin,
Kayang utos.
2
Tindig! Para kay Hesus!
Trumpeta’y pakinggan;
Magmartsa sa digmaan,
Hesus ating sundan.
Marami man kalaban,
Ating lulusubin,
Higit ang katapangan,
Kaaway lipulin.
3
Tindig! Para kay Hesus!
Tindig sa lakas Niya;
Hindi laman, sarili,
Ang ating sandata.
May kagayakan ng Diyos,
Laging manalangin,
Sa bawa’t dako’t oras,
Espiritu’y sundin.
4
Tindig! Para kay Hesus!
Laban ay maigsi,
Tinig ngayon ng away,
Bukas pagwawagi.
Bawa’t mandaraig, may
Putong ng l’walhati,
Si Kristo ang kasama,
Magdiwang, maghari.