O Panginoon, kami’y aangkin

1
O Panginoon, kami’y aangkin,
Kalakasa’t kapangyarihan;
At pag nakamit, bahagi namin,
Kaharian ipaglalaban.
  Kapangyarihan kami’y damitan!
Mula pa sa kaitaasan!
Kapangyarihan kami’y damitan!
Ang siyang sigaw ng Iyong Katawan!
2
O Panginoon, sa Iyo’y titingin,
Dibinong ulan pabuhusin;
Dah’l sa Katawan ibuhos sa ’min,
Nang maangkop sa Iyong gawain.
  Ulan! Ulan! Ibuhos sa amin!
Nagmumula sa kalangitan!
Ulan! Ulan! ibuhos sa amin!
Ang siyang sigaw ng Iyong Katawan!
3
O Panginoon, hihintay sa Iyo,
Apoy na banal ’ming mataglay,
Upang ihayag ang ebanghelyo,
Puso ng tao’y idalisay.
  Dilang apoy! Kami ay Iyong bigyan,
Nang ang tao’y mapahayagan;
Dilang apoy! Kami ay Iyong bigyan,
Ang siyang sigaw ng Iyong Katawan!