Pumasok tayo sa tahanan ng Diyos

1
Pumasok tayo sa tahanan ng Diyos;
Kung saan ang tubig ay umaagos.
Araw man o gabi, tuloy ang agos,
Dinidiligan tayo’t nagtutustos.
2
Umaagos mula sa templong ito,
Ang buhay na dala, para sa mundo.
Sana ay pakinggan ang aming samo;
Kaming lahat nawa ay puspusan Mo.
3
Sukatin Mo kami sa araw-araw;
Sukatin Mo kami hanggang umapaw,
Hanggang sa makita, ilog ng buhay,
Bumaha’t lahat kay Kristo’y magtaglay.
4
Sa agos na ito, nawa’y dalhin Mo;
Minsan at minsan pa, dito magtungo.
Hanggang sa ang tubig, malanguyan ko,
At kami’y mababad sa biyaya Mo.
5
Ang lahat, ang lahat ay mabubuhay;
Sa ilog na dala’y tubig ng buhay.
Masaganang buhay-sanhi’y magbunga,
Sa bawa’t lokalidad, ng ekklesia!