Apokalipsis 1:4; 4:5; 5:6

  Apokalipsis 1:4; 4:5; 5:6
1
Pitong ’Spiritu ng Diyos -
Panahon bumaling na
Sa Espiritu lubos,
Kay Kristo’t ekklesia.
  Halina, Espiritu,
Pagbabawi Iyong tupdin,
Ekklesia’y para sa Iyo!
Kami ay Iyong suriin,
Pagningasin;
Ekklesia’y para sa Iyo!
2
’Spiritu’y makapito
Para sa ekklesia,
Susuriin ni Kristo,
Tayo’y bubuhayin Niya.
3
’Spiritu ng ating Diyos
Ay napatindi ngayon:
Di isa, makapito -
Ekklesia’y matustusan!
4
Pitong ’Spiritu nama’y
Pitong ilawang apoy,
Di magturo, kundi Siya’y
Sumunog nang patuloy.
5
Pitong ’Spiritu’y masdan -
Nagniningas na mata,
Ang ekklesia’y hantaran,
Na dinadalisay Niya.
6
Pitong ’Spiritu’y para
Magamit sa ekklesia;
Siya ay matatamsa
Sa lokal na ekklesia.