Ngayon ang ’Spiritu Santo

1
Ngayon ang ’Spiritu Santo,
’Spiritung buhay-dibino,
Bumuhay at nagpasigla,
Nang sa layon Niya’y tumugma.
2
Tubig ng buhay sa uhaw,
Agos ng buhay ay Ikaw;
Tustos sa buhay si Kristo
Nais ng puso tin’gon Mo.
3
Ilaw ng buhay sumilay,
Dilim sa ’kin humiwalay;
Kristo’y tustos bilang ilaw,
Nang gabi ko’y maging araw.
4
Sa lakas ng Kanyang buhay,
Taong panloob tumibay;
Bilang lakas, Kristo’y tustos,
Sa Kanyang balak kumilos.
5
Dahil sa utos ng buhay,
’Laya sa utos ng sala;
Sa dibinong kalikasan,
Ako ay naregulahan.
6
Espiritu ng buhay Siya,
Sa aki’y nagpapabunga;
Nahayag katangian Niya,
Sa buhay binahagi Siya.
7
Ang Espiritu ng buhay,
Gawa’y magtustos ng buhay;
Nagtransporma, nagpabago,
Nang mapawangis kay Kristo.
8
Gamitin Mo, Panginoon,
’Spiritu ng buhay ngayon,
Katauhan ko’y puspusin,
Nang ikaw mahayag sa ’kin.