Pinahiran ng Diyos Ka

1
Pinahiran ng Diyos Ka,
Hari ng lahat nga,
Sa Iyo, sasamba kami,
Lalaksan papuri,
Walang hanggang pa’muno,
Matatag na trono.
Pag-ibig at katwiran,
Nasa kaharian.
2
Sa Sion itinalaga,
Ikaw Sinisinta;
’Binigay tanang bansa,
Bilang Iyong pamana.
Sa Iyo, awtoridad Niya
’Pinagkatiwala.
Hanggang sa walang hanggan,
Bansa’y pagharian.
3
Panaho’y di pa pun
ô,
Karimla’y namuno,
Tapat na laksang tao,
Pumupuri sa Iyo.
Bawa’t dalampasigan,
Tao’y nag-awitan.
Sinamba at minahal
Haring Manliligtas.
4
Sa panahong ’tinakda,
Bababang may glorya;
Lupa’t lahat ng bansa.
Mapasa Iyo na nga.
Maningning, maharlika,
Haring marangal Ka.
Bawa’t lipi at lahi,
Sa Iyo nga’y pupuri!