Dinihogan Ka sa Dios

1
Dinihogan Ka sa Dios,
Hari’s mga hari!
Bug-os kaming magsimba,
Sa awit nga dala!
Gingharia’g trono Mo,
Hangtud gayud’s hangtud!
Uban’s gugma’g hustisya,
Pirmi nang Hari Ka!
2
Ang Dios sa Bukid sa Sion,
Nagtukod Kanimo,
Tanang nasud ihatag
Nga panulondon Mo.
Gitugyanan Ka Niya
Sa tanang kagahum,
Magbuot’s kanasuran,
Hangtud’s kahangturan.
3
Katumanan’s panahon,
Sa di pa moabot,
Magdayeg Nimong linibo,
Adlaw-adlaw gayud!
Katawhan’s tanang dapit,
Kanimo mag-awit,
Simbahon, silbehan Ka,
Haring Manluluwas!
4
Sa gitudlo nga takna
Ikaw moabot na,
Mga nasud sa yuta,
Magingharian Mo.
Kahalangdon, kasanag,
Hari Kang silbehan,
Mga banay’g katawhan,
Magdayeg Nimong tanan!