Tanggapin Mo aming awit

1
Tanggapin Mo aming awit,
Mahina man ang tinig;
Manliligtas mabiyaya,
Ika’y aming itala.
2
Sa l’walhating mayaman Ka,
D’hil sa ’min bumaba;
Upang sa Iyong pagkadukha,
Kami ay managana.
3
Pinighati ba ng langit?
Lupa sa Iyo’y umakit?
Kaya langit Iyong nilisan
Mapuntang kamatayan?
4
Anong l’walhati sa langit!
Sa lupa’y napighati!
Talos Mong magdurusa Ka,
Binata d’hil sa sinta.
5
Kapag naisip buti Mo,
Hiya’t galak naghalo;
Hiya d’hil pagganti’y wala,
Galak sa Iyong pagsinta.
6
Yaong Araw ’asam ko nga,
Sa balakid lalaya.
Papasok kami sa glorya,
Aming paglingkuran Ka.
7
Ngayon kami naghihintay.
Sa pag-asa nagbantay;
Nabubuhay para sa Iyo.
Hanggang makasama Mo.