O tanawing mal’walhati

1
O tanawing mal’walhati
Ang tao ng pighati;
Dala’y tagumpay sa digma,
Lahat luluhuran Siya.
Putungan Siya! Siya’y nanaig.
Putungang Mandaraig.
2
Pinaglaruan ng tao,
Putong tinik sa ulo;
Nguni’t putong ngayo’y glorya,
Anghel, banal sumamba.
Putungan Siya! Siya’y putungan!
Mahal ng Diyos, putungan!
3
Maysala, putungan mo Siya,
Samsam ka Niya sa digma;
Labis-labis kagalakan,
Puso’y Kanyang luklukan.
Putungan Siya! Putungan Siya!
Putungang Tagab’yaya!
4
O pakinggan ang papuri,
Malakas ng pagbunyi;
Hesus sa kata’s-taasan,
Bigay Niya’y kagalakan,
Putungan Siya, Siya’y putungan!
Siyang kataas-taasan.
(Isinalin mula sa Intsik)