Ang larawan ng Diyos Ama

1
Ang larawan ng Diyos Ama,
Sa Iyo’y nakikita,
Kapuspusan, sa katawan,
Sa Iyo nananahan.
2
O, walang hanggang salita,
Dibinong buhay pa,
Sa Iyo biyaya’y natanggap,
Ng may realidad!
3
Sinag ng l’walhati ng Diyos,
Anak Ka nga ng Diyos!
Ika’y mismong substansiya Niya,
Kami nga’y sasamba.
  4Pagsakatawan ng Diyos nga,
Lagi Mo Siyang kai-sa;
Nahayag sa Iyo nang lubos,
Sa ’ming lahat ang Diyos.
5
Sa Iyo, Diyos aming ’tamasa,
Buhay at lahat na;
Salamat sa Iyo at sa Diyos,
Purihin ngang lubos!