Cristo objectibo ug subjectibo

1
Cristo objectibo ug subjectibo,
Alang nato S’ya’s langit nangamuyo;
Subjectibong nabuhi’s atong sulod,
Naghatag’s Iyang pagkamao nato.
2
Sa langit naglingkod S’ya’s too sa Dios,
Labawng Sacerdoteng naghalad’s dugo;
Manlalaban nga nagpas-an’s luwan ta
Kalig-onang nagtagad, puno’s gugma.
3
S’yang Espiritu sa espiritu ta;
Kinabuhi S’ya, nagda’s tanang butang;
Kusog ug grasya ta’s tanang panahon,
Paracletong nagsapnay uban’s gahum.
4
Tawong gihimaya’s langit alang nato,
Mag-uunang nagtuman’s plano sa Dios;
Siya ang Anak ug diha Kaniya
Ang tawo nahiusa sa Dios sa langit.
5
Kahupnganan’s Dios nipuyo Kaniya;
Espiritu S’yang nagda’s Dios sa sulod,
Nagpadayag, nagmatuod’s Dios nato,
Dios, kita, sa kinabuhi natukod.
6
Nikayab’s langit, S’ya didto nagpuyo,
Di madugay mobalik alang nato;
Nagpuyo S’ya sa sulod nato karon,
Di madugay usbon ta’g himayaon.
7
Moabot nang adlaw, langit ug yuta
Mahiusa sa syudad nga halangdon;
Unya ang objectibo’g subjectibo
Mausa’s sulod ta’s himayang dayon.