Ginoo akong Magbalantay

1
Ginoo akong Magbalantay,
Ako ’yang gipapahulay,
Gida’ N’ya’s tubig nga malinaw,
O unsa S’ya makatagbaw!
  Ang kaayo’g kaluoy magsunod gyud
Kanako sa tanan nga adlaw;
Ang kaayo’g kaluoy magsunod gyud
Kanako sa tanan nga adlaw.
Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo,
Ug mokaon sa talad nga andam N’ya;
Ang kaayo’g kaluoy magsunod gyud
Kanako sa tanan nga adlaw.
2
S’ya mismo akong sibsibanan,
Tubig sa kapahulayan;
Mokaon ko sa ’yang kadato,
Moinom sa Espiritu.
3
Sa kalag ko Siya moayo,
Hunahuna ko’g pagbuot;
Maglakaw man ako sa walog,
Kauban S’ya, way kahadlok.
4
Talad giandam’s Magbalantay,
Atubangan gyud’s kaaway;
Ulo ko gidihogag lana,
Kopa nag-awas’ kalipay!
5
Karon nagpuyo’s Iyang balay,
Nagpa’mulos kaayo’s Dios;
Di ko ikaasoyng kalipay!
Kalipay ko ang Ginoo!