Una ang dugo sa dihog

1
Una ang dugo sa dihog,
Dihogan kon hinlo na;
Kon di mag-agi’s Golgota,
Wala gyuy Pentecostes.
Kon wa mahinloi’s dugo,
Way gahum’s Espiritu;
Kon kang Cristo manghimat’od.
Ang “ako” ilansang gyud.
  Itugyan ko, Ginoo
Kalagnong kinabuhi;
Bisan unsa antuson ko,
Mapuno lang’s dihog Mo.
2
Hampakon usa ang Bato,
Aron tubig moagay;
Kon si Cristo di mamatay,
Di S’ya makapuyo’s tawo.
Kon mamatay ubang Cristo,
Andam mawad-an’s tanan,
Sa gahum Niya sul-oban,
Magkabig ta’s katawhan.
3
Unang halaran’s kalayo,
Mawad-an, mabatonan;
Kon ihalad ta ang tanan,
Ang trono mabatonan.
Kon andam ta nga mag-antus,
Makasugot lang sa Dios,
Magpakita S’ya sa gahum
Pinaagi kanato.
4
Iandam unang sudlanan,
Kasudlan sa Lana N’ya;
Kanal sa walog kalotan,
Aron mapuno’s Ulan;
Mag-agi una ta’s Jordan,
Ayha ta madihogan;
Salampati masinati’s
Bautismo’s kamatayon.
5
Hinog na ang alanihon,
Makita bulawanon;
Sayri nga daghan nga trigo
Ang nangamatay didto.
Kon buot kitang mamunga
Kin’hanglang mamatay ta;
Kon ilubong ubang Cristo,
Ginhawaan’s Esp’ritu.
6
Ingon man kaha, Ginoo,
Tabangi nga sundon ko;
Batokang garbo, andamang
Mag-antus sa pagsugot.
Labawng gahum di kin’hanglan,
Kondi’ ang kamatayon,
Tanang kahulogan sa Krus,
Buhata nganhi nako.

† Tanang mga alawiton nga gibutangan ug krus hinubad nato (sa ato pa, sa Living Stream Ministry) gikan sa mga sinulat sa uban. Tinguha nato nga mapahimuslan kini sa tanang mga anak sa Ginoo; apan aron malikayan ang kalibug, gihangyo namo nga konsultahon kami sa dili pa kini gamiton. — Living Stream Ministry