Espiritu’s kinabuhi na’ nato

1
Espiritu’s kinabuhi na’ nato,
Sama sa tubig nagtagbaw’s kauhaw;
S’ya atong imnon aron Iyang pun-on,
Hangtud daw suba S’yang moagay nato.
2
Esp’ritu’s gahum nia nato karon,
Sama sa biste nagbiste kanato;
Sa pagbautismo kita gibistehan
Sa pag-alagad gahum masangkapan.
3
Espiritu’s kinabuhi ginhawa,
Iginhawa nganhi kanato karon;
Espiritu’s gahum sama sa hangin,
Huypan ta’s gahum gikan’s kahitas-an.
4
Giginhawa N’ya sa mga tinun-an
Espiritu’s kinabuhi gihatag;
Gibubo’s nikayab sa Pentecostes
Espiritu’s gahum’s mga tinun-an.
5
Ang Espiritu sa kinabuhi N’ya
Kinabuhi nato karon sa sulod;
Sama sa hangin lunhaw, maginhawa;
Espiritu’s gahum alang niini.
6
Kini dili duha ka espiritu,
Usa ra apan duha’y kagamitan;
Magbiste kanato’g Dios ug magpuno,
Aron hingpit masagol uban Niya.
7
Sa matag bahin pun-a’s Espiritu,
Aron magtubo nga masama Nimo;
Ug masul-oban’s Espiritu’s gahum,
Makatuman sa Imong kabubut-on.