Nagtigum mi, Ginoo, nga Lawas Mo

1
Nagtigum mi, Ginoo, nga Lawas Mo:
Bisan daghan, apan usa ra mi.
Giusahan ang Imong kinabuhi.
Busa usa ra ming tanang bahin.
  May usang Lawas sa uniberso,
Dinhi gipadayag nato;
Sa lokal nagbarug’s pagkausa,
Usang iglesia makita.
2
Usang tinapay simbolo’s lawas Mo;
Gipikas aron among ambitan;
Gikaong tinapay ug nagpahayag
Nausa gyud mi’s tanang balaan.
3
Usang tinapay, ug usa nga kopa,
Nagpakita nga usa ra gyud ta;
Gitubos N’ya, gihimo nga Lawas N’ya:
“Amen” ra gayud ang masulti ta.
4
Usang nagbarug, dili gyud mabulag,
Pagkausa mao si Cristo ra;
Usang mag-ambit’s tinapay ug kopa,
Dayag makita ang pagkausa.
5
Unsang kalipay dunay pagkausa!
Mabati Ginoo, natagbaw Ka;
Naambitan sab namong katagbawan—
Pagtilaw’s Bana uban’s Asawa.