Pinakakahul’gan ng biyaya -

1
Pinakakahul’gan ng biyaya -
Diyos sa Anak ating matamasa;
Hindi anumang bagay na tangi,
Kundi Diyos Mismo aking bahagi.
2
Nagkatawang-tao ang Diyos Mismo
Nang Siya’y matanggap ng mga tao;
Ang biyayang ipinagkaloob
Ay si Kristong nasa aking loob.
3
Sukal lahat kay Apostol Pablo,
Kanyang biyaya’y tanging si Kristo,
Nang dahil dito siya ay nagpagal
Higit sa lahat ng mga banal.
4
Si Kristo sa aki’y kalakasan,
Biyayang sapat, maaasahan,
Nagpalakas sa espiritu ko,
Kalooban ng Diyos ay mabuo.
5
Ang biyaya ay buhay na Kristo,
Tagapag-alaga at lahat ko;
Ang biyaya’y nais kong tantuin,
Hihigit pa ang tatamasahin.