Panginoon, buhay Ka sa akin

1
Panginoon, buhay Ka sa akin
At lahat sa akin!
Sa t’wina’y aking nararanasan,
At subhektibo rin
  Poon, mahal Ka sa akin,
Espiritung tunay!
Sa lahat ng aking kailangan,
Tugon Ka sa buhay!
2
Maging malaki man o maliit
Ang pangangailangan;
Ikaw ang lagi kong nagagamit,
Panustos kay yaman.
3
Ang Iyong matamis na pagpapahid
Aking kalakasan;
Ang Iyong panustos ng enerhiya,
Ako’y iningatan.
4
Batas ng buhay sa puso’t isip
Ako’y inaayos;
Ang katotohanan Mong kay yaman,
Ako’y pinupuspos.
5
Pagkakaisa natin ay lagi
Di mapapantayan;
Kaisang Espiritu sa t’wina,
Magpakailanpaman.