Walang hanggang pagsinta

1
Walang hanggang pagsinta
Sa akin ay umibig,
Ginabay ng biyaya,
Upang aking mabatid.
Kapayapaang sakdal
Kay banal na damdamin,
Patuloy pagmamahal,
Ako’y Kanya, Siya’y akin.
2
Palibot lunting kulay,
Langit higit na bughaw;
Bawa’t kulay may buhay,
Walang Diyos di matanaw:
Ibong nag-aawitan,
Bulaklak magaganda,
Yamang aking nalaman,
Ako’y Kanya, Siya’y akin.
3
Ang bumagabag noon
Di na makabalisa,
Sapagka’t ako ngayon
Nakahimlay sa Kanya.
Mananatili ako
Magpakailanman dito,
Binubulungan ako,
Ako’y Kanya, Siya’y akin.
4
Tanging Kanya kailanman
Di mapaghihiwalay;
Anong kapahingahan
Si Kristo magbibigay.
Langit, lupa’y mawala,
Liwanag ma’y dumilim,
Ang Diyos aking kasama,
Ako’y Kanya, Siya’y akin.