Ika’y “Binhi ng babae”

1
Ika’y “Binhi ng babae”,
Nang kaaway magapi;
Kinuha likas ng tao,
Diyos na nagkatawang-tao,
Bahagi’y lama’t dugo;
Winasak sa kamatayan
Dyablo’t kapangyarihan.
2
D’hil sa pangako’y dumating,
Binhi ni Abraham din;
Nang pinangakong pagpala,
Datnan lahat ng bansa.
Kay Abraham nauna Ka,
Ang dakilang "
§Ako Nga”
Ikaw naging kanyang supling,
Pangako ng Diyos tupdin.
3
Ang “Binhi ni David” naman,
Para sa kaharian;
Sa l’walhati’t pagtatayo,
Niluklok Ka sa trono.
Tunay “Anak ni David” Ka,
Tinawag Kang Poon niya;
Sapagka’t Ika’y ugat niya.
Poon walang hanggan pa.
4
Makapangyarihang Diyos tiyak,
Kahit Ikaw ang Anak;
“Anak sa ’min ibinigay”
“Walang hanggang Ama” tunay
Tamang pangako ng Ama,
Sa Iyo nga maniwala;
Pangako Mo’y pawang Oo,
Pawang Amen, totoo.