Anong ganda ng Iyong yapak

1
Anong ganda ng Iyong yapak
Dito’y Iyong tinahak!
Sa gitna ng Iyong dinanas
Pag-ibig namalas.
2
Sa pusong nabibigatan,
At may kalungkutan;
Di narinig mula sa Iyo
An’mang pagreklamo.
3
Kaaway sa Iyo’y namuhi,
Kaibigan Mo’y imbi;
Di namagod magpatawad,
Pag-ibig ang hangad.