“Kaliwat Ka sa babaye.”

1
“Kaliwat Ka sa babaye.”
Natawo magsamad’s bitin;
Dagway’s tawo gisul-ob Mo,
Namatay sa pagdaug.
Dios mismo nagpakatawo,
Niambit’s unod, dugo,
Namatay’s pagdugmok’s yawa,
Ug gahum’s kamatayon.
2
“Kaliwat Ka ni Abraham,”
Gianak tungod’s saad,
Kabulahan’s kanasuran
Moabot suma’s saad;
Una Ka pa ni Abraham,
Kay Ikawng “AKO MAO,”
Apan nakaliwat niya’g
“Cordero” nga ’yang saad.
3
“Kaliwat Ka man ni David,”
Alang’s gingharian ug
Balay sa Dios gipabangon,
Gibutang Ka sa trono.
Ikaw ang “Anak ni David,”
Gitawag n’yang “Ginoo,”
Kay “gamut” Ka n’ya’g tinubdan,
Sa dayon “Ginoo’s tanan.”
4
“Bata” tuod Kang gianak,
Ginganla’g “Gamhanang Dios,”
“Way Katapusang Amahan,”
“Anak” nga gihatag namo.
Gisaad nga kabulahan,
Nag-agad sa pagtoo;
“Oo” ug “Amen” Ka nila,
Tanang sulod ug tuyo!