Sabay-sabay na awitan

1
Sabay-sabay na awitan,
Kordero’y purihin;
Kung may isang libong dila,
Awit isa rin nga.
2
O umakyat na Kordero,
Dapat purihin ko;
Aming ipagsigawan na,
Karapat-dapat Ka!
3
Hesus, karapat-dapat Ka,
Tumanggap ng glorya;
Pagpalang higit ma’bigay,
Kailanma’y Iyong taglay.
4
Aakyat din mga banal,
Papuri’y itanghal;
Tanan sa silong ng langit,
Patuloy aawit.
5
Mga tinubos nagkai-sa,
Pumuri sa Kanya;
Siyang nakaluklok sa trono,
Ibunyi Kordero.