Maluwalhating Kordero

1
Maluwalhating Kordero,
Lakas, Siya’ng nagtamo:
Hindi Siya mahihigitan,
Maging sa langit man.
2
Trono sa ’taas pinu’nan;
Sa Kanya’y dapat lang;
Siya ang sinta ng Amang Diyos
Awit ng tinubos.
3
Mga banal nagpupuri,
Tanggap Niyang palagi;
Tinig na napakahinay,
Diringgin Niyang tunay.
4
Awitin sa kaisahan
Itanghal ang Ngalan
Ng nasa trono sa ’taas,
Kordero’y itaas.
5
Siya’y nilibak at tinuya,
L’walhati sa Kanya;
Kataasan at korona
Ay pawang sa Kanya.