Sa Pangino’ng nasa glorya

1
Sa Pangino’ng nasa glorya,
Puso namin sumamba;
Salaysay aming binasa,
Tungkol sa krus, pagdusa.
2
Iyong Ulo puno ng hiya;
Taong lupa nagsaya!
Kapalit ngayo’y l’walhati,
Lalim ng Iyong pighati.
3
Nang sa krus Ika’y nag-isa
Itinakwil, ulila;
Ngayon nasa kanan ng Diyos,
Pagpuri’t awit lubos.
4
Binitiwan Ka nga ng Diyos
Itinakwil nang lubos,
Sa inalipustang mukha,
Ngayo’y glorya ng Ama.
5
Amin Ka ngang sinasamba,
Pangino’ng pinagpala;
Karapat-dapat purihin,
Kordero ng Diyos, Amen!
6
Diyos Ama ay papurihan,
Puso magsiawitan;
Ama’t Anak papurihan.
Hanggang sa walang hanggan.