Awitin ang pagpuri

1
Awitin ang pagpuri
Poon mal’walhati,
Ang anghel makikinig
Lakasan ang tinig;
Marininig ng mundo
Pagpuri kay Kristo,
Ang kampon ni Satanas
Mayanig, tatakas.
2
Pag natikom ang labi
Diyablo ay ngingiti;
Labanan siya’t talunin
At siya’y palayasin.
Sa “hain ng pagpuri”
Sigaw ng pagwagi -
Kahihiyan matalos
Piling-mangmang ng Diyos!
3
Mundo kailanma’y hindi
Nagbigay ng puri,
Gloria man o salamat
Sa Tagapagligtas;
Kaya hindi na wasto
Kunin kanyang “Oo,”
Pagpuri’y isigaw mo!
Mula sa ’spiritu!
4
Kapatid, huwag magtimpi
Sigaw ng pagpuri!
Ang biyaya’t tagumpay
Ng Diyos ay isaysay.
Ngayon na ang panahon,
Purihin Panginoon!
Anuman ang mangyari,
Siya’y ipagmalaki!