Mahal naming Kristo ng Diyos

1
Mahal naming Kristo ng Diyos,
Awit sa Iyong lubos;
Katubusan tinupad Mo,
Pala’y aming ’tamo.
Ika’y lumuklok sa trono,
Kalaban tinalo.
Tungo sa kaharian Mo,
Dadalhin Mo ako.
2
Mahal naming Kristo ng Diyos,
Awit sa Iyong lubos;
Kamataya’y nilusob Mo.
Hari do’n tinalo.
Ang alabok na tahanan,
Tinalong lubusan;
Ikaw pa rin ang may tangan,
Sa Hades, libingan.
3
Mahal naming Kristo ng Diyos,
Awit sa Iyong lubos;
Mapanghimagsik na dyablo.
Sa krus winasak Mo.
Kapangyarihan ng buhay,
Hades walang saysay;
Lakas ng dilim, wala na
Bihag pinalaya.
4
Mahal naming Kristo ng Diyos,
Awit sa Iyong lubos;
Mandaraig at Poon din,
Nagpalaya sa ’kin.
Lakas ng kaligtasan Ka,
Ako’y pinalaya.
Sa Iyo nga’y, kal’walhatian,
Hanggang walang hanggan.