“Halina’t kumain,” tawag ni Hesus

1
“Halina’t kumain,” tawag ni Hesus.
Kainin at inumin Siyang palagi!
Siya ang ating pagkain,
Tanging Siya’ng makabusog.
“Halina’t kumain,” tawag ni Hesus.
2
“Halina’t kumain,” tawag ni Hesus.
Kainin at inumin Siyang palagi!
Siya’y naging ating buhay
Na pumupuspos sa ’tin.
“Halina’t kumain,” tawag ni Hesus.