Ang Ginoo nagdapit nato karon

1
Ang Ginoo nagdapit nato karon,
Kaon kang Jesus sa tanang panahon!
S’ya ra ang makatagbaw
Sa ato nga kagutom,
“Umari,” nagdapit S’ya nato karon.
2
Ang Ginoo nagdapit nato karon,
Inom kang Jesus sa tanang panahon.
Kinabuhi S’ya’s sulod,
Kita Iya mang pun-on
“Umari,” nagdapit S’ya nato karon.