’Hayag ng ekklesia lokal

1
’Hayag ng ekklesia lokal,
Hesus Poon!
Mga banal ngala’y tanghal:
Hesus Poon!
Lahat Niyang gawa’y kumpleto,
Dyablo’t kampon ay natalo;
Nasa maluwalhating trono,
Hesus Poon!
2
Buhay na Espiritu Siya,
Hesus Poon!
Lahat makinig sa Kanya,
Hesus Poon!
H’wag ka nang maging iyakin;
Tawagin Siya’t papasukin
Sentrong mal’walhati gawin -
Hesus Poon!
3
Transpormahin Iyong buhay,
Hesus Poon!
Yaman Niya sa Iyo’y ’bibigay,
Hesus Poon!
Bibigyan kang kasiyahan,
Buhay ika’y tutustusan,
Sa Diyos ’ka’y may kaisahan,
Hesus Poon!
4
Sa awa Niya tinanggap ka,
Hesus Poon!
Di ka na iiwanan pa,
Hesus Poon!
Ang buong kapuspusan Niya
Sa Katawan makikita,
Kaaway ay tatakas na -
Hesus Poon!