Puso’y labis pag-apaw

1
Puso’y labis pag-apaw
Sabihin naranasan
Ng bagay na mabuti
Sa binunying Hari.
Dila’y handang panulat,
Sa daming isusulat
Mga glorya ng Nobyo
Poon, ating lugod.
2
Pinakamaganda Ka,
O Panginoong Hesus;
Lampas ang kabutihan
Aleluya! Amen!
Lubhang banal labi Mo
BIyaya’y binuhos;
Pinagpala Ka ng Diyos
Mal’walhating Poon!
3
Malakas Mandirigma
Sinakyan tagumpay
Maharlikang glorya Mo
Sakay ay panalo.
Ikaw na Manlulupig
Nab’wal mga tao.
Kay Satanas na puso
Pasok palaso Mo!
4
Trono Mo Diyos kailanman
Laging mananatili
Setro ng kaharian
Tiyak sa buong lupa.
Langis ng kagalakan
Diyos pinahiran Ka
Sa ibabaw ng lahat
Karapat-dapat nga!
5
Samyo ng mira’t cassia
Ang I-yong kasuotan
Gawa ng kamatayan,
Pagkabuhay-muli.
Mga ekklesia lokal
Magpapagalak sa Iyo
Mga banal pupuri
Ng pupuri sa Iyo.