Di gyud ako padaug

1
Di gyud ako padaug
Kay naang Calvario,
Diin yawa gibuntog
Sa atong Ginoo;
Ginoo, bugnai ko
Pag-asdang sa gubat,
Himoang mananaug
Gamhi’s Espiritu.
  Nidaug! nidaug!
Tungod sa Calvario;
Himoang mananaug,
Diha gyud Kanimo, Ginoo.
2
Di gyud ako padaug,
Tungod kay si Cristo
Nagtawag nako’s gubat
Nga gidaug na N’ya.
Hatagi ko’s kaisug
Ug sa Espiritu,
Himoang mananaug,
Puy-i sa gahum Mo.
3
Di gyud ako padaug,
Si Jesus nagmando,
Sulong ngadto sa Hades,
Moambit’s ’yang Trono;
Hatagi ko sa kusog
Pagbakyaw’s espada,
Himoang mananaug
Sa hingpit Mong Pulong.
4
Di gyud ako padaug,
Adlaw nanghinapos,
“Maayong pagkabuhat”
Unya akong balus;
O Ginoo tugahi
Ko sa Espiritu,
Himoang mananaug
Hangtud’s katapusan.