Gubat karon kusog

1
Gubat karon kusog,
Yawa nagkalig-on;
Singgit’s gubat nidahunog,
Nanawag gyud nato.
Ang tingog sa hades
Labi pang nikusog;
Apan hapit na madungog,
Ako mobalik na!
2
Pags’way nagkapait,
Gubat nagkadako;
Pwersa’s hades gitingub gyud
Pagsulong kanato.
Pagtukaw nabati
Ang kakusog’s gubat,
Nadungog tang sadyang awit,
Duol na si Jesus!
3
Labi pang malisud
Pagmatuod’s pulong,
Kay Satanas mangusog gyud
Pag-ulang kanato.
Kin’hanglan ang labawng
Gahum modaug n’ya,
Kalipayng makita ta S’ya,
Tapos panghupaw ta!
4
Kinsa may mosulong
Diha sa gahum N’ya?
Kinsay lig-ong mosalig N’ya
Hangtud nga modaug;
Hangtud sugdang awit’s
Mga mananaug?
Malipay s’yang makadungog,
Magdali Ko’g balik!
5
Kinsay mopili sa
Labing maayo’s Dios?
Molakaw sa dalang sigpit,
Bisan agi’g unos?
Kinsay mopadayon,
Moantus kasakit?
Silang tanan magkalipay,
Duol nang Ginoo!
6
Bisan mangitngit na,
Padayon gihapon,
Hangtud malalin, mosugat
Sa himaya Niya.
Didto makita S’ya,
Satanas pilde na;
Hugyaw’s mga mananaug,
Nia na si Jesus!