Daygon O Dios, Imong plano

1
Daygon O Dios, Imong plano,
Puloy-an ming buhaton Mo;
Nga kapuy-an, mapuno Mo,
Aron’s Anak madayag Ka.
2
Gibuhat mi sa dagway Mo,
Sa kagahum gihatagan,
Apan mga kolonon man,
Di diosnon bisag gamay lang.
3
Kinabuhi Kang dawaton
Kinaiya Mo maangkon;
Ikaw’g kami mahiusa,
Usang Lawas mapadayag.
4
Mag-agayng kinabuhi Mo,
Magpuno, magbag-o’s kalag;
Mahimong hamiling bato,
Sama sa dagway’s Ginoo.
5
Apan amo gyung naamgo,
Di kini aron daygon’s tawo,
Materyal lang nga tukorong
Mahimayaong balay Mo.
6
Ihalad kong kaugalingon,
Ikaw man ang maalamon;
Matukod mi kon dugmokon,
Nga balayng kinahanglan Mo.
7
Natural ko dugmokon Mo,
Batokang pagkalain ko,
Di magkinaugalingon,
Mausa’s tanang balaan.
8
Ug mahimong Asawa Mo,
Sa lawak kauban Nimo,
Pa’muslang gugma Mong puno,
Aron Ikaw makontento!