Si Cristo mismo binhi’s Iglesia

1
Si Cristo mismo binhi’s Iglesia
Nga gipugas sa kasingkasing ta,
Nagtubong trigo, himo’ng harina,
Matinapayng magtagbaw’s Dios ug tawo.
2
Ang mga mini nga magtotoo,
Bunglayon taliwala sa trigo,
Magpalibog, mag-ulang’s pagtubo,
Aron plano sa Dios di mahimo.
3
Kinabuhi’s Iglesia utanon,
Naggikan kang Cristo nga mustasa;
Tago, lumalabay, ug gamay ra,
Apan maayong kan-on’s gigutom.
4
Ang utanon gibayloan’s Yawa
Sa kinaiya ug sa ’yang porma;
Nitubo nga dako nga punoan,
Puloy-anan sa mga dautan.
5
Hulog nga iglesia gipa’muslan,
Gisaktan ug paganong batasan,
Ingon’s harinang gipatuboan,
Di na makaon kay sinambogan.
6
Apan transpormahon silang Cristo,
Himoong perla, hamiling bato,
Materyales itukod’s Iglesia,
Aron Gingharian N’ya maila.
7
Katigumang magtubo kang Cristo,
Matukod ubang Cristo, makambyo,
Daw maayong perla kahamili,
Ingon sa gilubong nga bahandi.
8
Igahin kami’s mga “bunglayon,”
Sa dakong “kahoy” Imong luwason,
Putlia mi’s tanang “levadura,”
Aron makaon mi’s tawo ug Nimo.
9
Patuboa kami’s kinabuhi,
Transpormaha, tukora na kami,
Lawas—ekspresyon Mo himoa na,
Gingharian Mo kanamo makita.