Tanan nga balaan

1
Tanan nga balaan
Bahin ni Cristo;
Nagtambayayongay
Sa pagkausa.
2
Espiritu usa,
Daghan mag gasa;
Daghang kagamitan,
Ginoo usa.
3
Tanan nagkin’hanglan
Sa usag usa;
Tanan dunay luna
Ug kagamitan.
4
Sinukod’s grasya ta
Ang mga gasa;
Tagsatagsa’g angkon
Sa iyang luna.
5
Tanan magtuman sa
Katungdanan n’ya,
Espiritu kusgan
Ug kasaligan.
6
Naghaum, nagsangkap,
Pina’gi’s grasya;
Wa gyuy pagbingkilay,
Cristo giuna.
7
Iglesia, Lawas N’ya,
Siya m’oy Ulo;
Sa agay’s Esp’ritu,
Kita mausa.