Ikaw ang Bato’s pamag-ang

1
Ikaw ang Bato’s pamag-ang,
Gitamay’s magtutukod,
Sa pagkabanhaw gibutang,
Bililhon alang sa Dios.
Kal’wasan nadawat namo,
Ug Kanimo natukod,
Judio’g Gentil puy-anan Mo,
Usa ka bag-ong tawo.
2
Bato sab Ka nga gihampak,
Kauhaw’s tawo magtagbaw,
Barugan’s mga mahuyang,
Magtukod sa balay’s Dios,
Batong Patukoranan’s Sion,
Sinulayan Kang lig-on;
Bato suportar’s Iglesia,
Patukoranan niya.
3
Natukod s’ya diha Nimo,
Ug bisan s’ya unoson,
Iglesia mobarug gayud,
Impyerno di kadaug.
Nakabaton’s kagahum Mo ,
Mogapos ba’g motangtang,
Dad-ong tawo sa gingharian,
Bihag’s yawa buhian.
4
Buhing Bato Ka, Ginoo,
Mahal, pilion gayud;
Gihimo ming buhing bato,
Sama’g kinaiya Mo.
Usang gitukod nga templo,
Nga kapuy-an’s among Dios,
Balaan ming sacerdote,
Kanimo maghalad mi.
5
Anak usab ni David Ka,
Magtukod’s templo sa Dios,
Aron makatuman’s tahas
Hari’g Sacerdote Ka.
Naghari Ka aron ang tawo
Magpasakop gyud sa Dios;
Sacerdote’s presensya N’ya
Nagdala’s tawo Kaniya.
6
Pagbuot Mo gikan’s trono
Naghatag’s kadaitan;
Ambitayay naa’s suba,
Magsangkap, magpadaghan.
Kon maangay kining duha
Tuyo sa Dios matuman,
Pagkahari’g sacerdote,
Usa alang’s pagtukod.
7
Dios, apan nahimong unod,
Dios, tawo nagpuyo Nimo;
Templo alang’s himaya N’ya,
Dios Kanimo giasoy.
Iglesia sab panagsagol,
Pagkausa’s Dios ug tawo,
Ingon sab ang matag bahin
Aron plano N’ya matukod.
8
Puloy-anan Ka nga dayon,
Balay’s tanang panahon;
Ikaw among panalipod,
Mabuhi lang mi Nimo.
Balaang Dapit Ka namo,
Dios ug kami nagpuyo.
Presensya sa Dios Ka’s sulod,
Gisimba’s way pagtapos.
9
Pamag-ang, Patukoranan,
Ulohang Bato, Bato,
Iglesia, Buhing Bato ug
Puy-anan, Bal’ang Dapit.
Daygon kay Magtutukod sab,
Kahibulongan man gyud!
Matukod na unta kami,
Mga buhing bato Mo.