Pikasang Tinapay’s Kinabuhi

1
Pikasang Tinapay’s Kinabuhi,
Sama’s gibuhat Mo sa baybayon,
Ikaw gipangita ko’s basahon;
Buhing Pulong sa Dios, gihidlaw mi.
2
Ikawng Tinapay sa Kinabuhi,
Balaang Pulong nga nagl’was nako;
Pakan-a ug mabuhi na ako,
Tudloi’s paghigugma’s Pulong Mo.
3
Ang Espiritu Mo ipadala
Aron mag-abli sa akong mata;
Kamatuoran Mo makita ko,
Ug maila na Ikaw, Ginoo.
4
Panalangining mga pulong Mo,
Pagpanalangin sama’s Galilea;
Matangtang nang gapos, way mag-ulang,
Mahimo Kang akong tanan’s tanan.