Namulong na ang Dios, gibugna na S’ya

1
Namulong na ang Dios, gibugna na S’ya,
Personalidad N’ya gipadayag na;
Gibugna sa mga anak ni Adam,
Misteryo hingpit gayud nga dayag na.
2
Gibutyag na’s Dios ang kasingkasing N’ya,
Nga Anak N’ya maoy mag-una’s tanan,
Aron diha’s Anak mahimaya S’ya,
Taliwala sa tanang binuhat N’ya.
3
Dios namulong, gipadayag na’s Cristo,
Tinuod S’ya nga Dios, tinuod nga tawo;
S’ya ang tanan’s tanan, tanan naa N’ya,
Sentro’g utlanan sa dayong plano S’ya.
4
Dios namulong, misteryo gibutyag na,
Gimbut-an N’ya Cristo’g pagpadayag N’ya,
Cristo ug kahupnganan’s Dios m’oy Ulo,
Iglesia nga Lawas N’ya, S’yay magpuno.
5
Dios namulong na, gipakita’s langit
Nga tulo-usang Dios makigsagol’s tawo:
Amahan’s Anak, Anak’s Espiritu,
Magpuyo’s Lawas, magtuman’s ’yang plano.
6
Dios namulong, ang bugna gihatag na,
Sa paglalang N’ya’g ubos nga pagkatawo;
Sa pagtubos ug kal’wasang hingpit N’ya,
Mapuno untang yuta’s pagsimba N’ya.