Sa pag-ambit sa kopa

1
Sa pag-ambit sa kopa,
Pagdayeg di mapugngan;
Kay dugong giula Mo
Bililhon gyud kaayo.
Dugo Mo bililhon gyud!
Nagsulbad’s problema ko;
Epektibo Mong dugo
Sa kahadlok nagkuha.
2
Ni’ning bililhong dugo
Bag-ong tugon gihimo;
Patukoranang lig-on,
Alang ning pakigsaad.
Gitubos kami sa Dios,
Di sa sapi’g bulawan,
Kondi’ sa Imong dugo,
Nga gibutyag’s gugma Mo.
3
Sa pagpasaylo’s sala
Ang dugo Mo giula,
Alang namo nagtagbo
Sa gikin’hanglan sa Dios.
Gihugasan Mo kami
Sa dugo Mong nagputli,
Konsensya nga giputli,
Isilbe’s Dios nga buhi.
4
Sa dugo nga naggahin,
Nabalaan na kami;
Sa dugong nagpreserba,
Pamatud-ang balaan.
Dugong nagpasig-uli,
Nagmatarung kanamo;
Sa dugo Mong nagtubos,
Hingpit natagbaw ang Dios.
5
Sa dugong giula’s krus,
Napasig-uli mi’s Dios,
Aron makadugtong N’ya
Diha sa kadaitan.
Pag-ambit sa dugo Mo,
May kinabuhing dayon;
Sa dugo’g kinabuhi,
May pahulay’s kasamok.
6
Dugo Mo nga gisablig
Namulong sa maayo;
Gikan’s ikot sa Yawa
Nanalipod kanamo.
Dugo Mong madaugon
Sa kaaway nagbuntog;
Makadaug na kami,
Sa among magsusumbong.
7
Sa dugo, mag-ambitay
Sa tanang balaan Mo;
Sa pagtabon niini
Espiritu malig-on.
Di g’yud namo maasoy
Kabililhon’s dugo Mo;
Kin’hanglang eternidad
Pagmantala’s kaayo.