Kadato Mo, O Ginoo

1
Kadato Mo, O Ginoo,
Gibugna sa gugma Mo!
Kaugalingon Mo kadato,
Gimahal’s espiritu ko.
2
Ikaw ang Pulong, Dios mismo,
Uban’s Dios sa sinugdan;
Natawo’s unod, uban namo,
Dios gipatin-aw Nimo.
3
Ikaw ang tabernaculo,
Himaya’s Dios nakita;
Sa Dios Ikaw sab ang templo,
Dios hingpit Mong giasoy.
4
Bugtong Ka nga Anak sa Dios,
Nagpahayag’s Amahan,
Aron kami makabaton
Sa kinabuhing diosnon.
5
Anak Ka’s Tawo, sama namo,
May samang kinaiya,
Himoon ming mga anak,
Magtubo’s gidak-on Mo.
6
Cristo, Ginoo sa tanan,
Sa Dios gidihogan Ka;
Ikawng tanan, naa’s tanan,
Alang sa Dios ug namo.
7
Manluluwas Kang gilansang,
Nag-ula’s dugo’g tubig,
Aron sa Dios malukat mi,
Masudlan’s kinabuhi.
8
Jesus Ka nang gihimaya,
M’oy nagkunsad kanamo
Malangkubong Espiritu
Uban sa nakab-ot Mo.
9
Kahayag Ka’s kinabuhi
Sa kangitngit naglamdag;
Ang Dios maoy gisidlak Mo,
Sa kasingkasing namo.
10
Kinabuhi Ka nga diosnon,
Nagbuhi’s espiritu;
Nagl’was namo’s kamatayon,
Ug kanamo naglig-on.
11
Ikaw ang kamatuoran,
Sibo’s kahimuot’s Dios;
Nagdala Nimo kanamo,
Aron masayrang sukod Mo.
12
Dalan Ka sa kinabuhi,
Sa himaya dad-on mi;
Dalan sa realidad Mo
Daling makapadaug.
13
Ikaw sab ang pagkabanhaw,
Maglamoy’s kamatayon;
Sundon’s gahum’s pagkabanhaw,
Ang krus among pas-anon.
14
Corderong way ikasaway,
Sa pagtubos namatay;
Maghahatag’s Espiritu,
Ipanganak mi pag-usab.
15
Ikawng bitin nga tumbaga,
Nagl’was namo’s dautan;
Sa kahoy nagdugmok’s yawa,
Alang namo giisa.
16
Magbalantay, pultahan Ka,
Makabiya na’s toril,
May hingpit ’ming kagawasan
Pag-ambit’s sibsibanan.
17
Sama’s dolang, paghugas Mo,
Kanunay nga naghinlo;
Makapakig-ambitay Nimo,
Mag-ambit’s kaluoy Mo.
18
Ikaw ang batong nasiak,
Nag-agay’s buhing tubig,
Nag-inom ning lunhawng sapa,
Kauhaw ko nagkuha.
19
Atabay Ka nga langitnon,
Buhing tubig sa dayon;
Kinabuhi Mo mag-inom,
Dili na gyud uhawon.
20
Tinapay Ka’s kinabuhi,
Kalan-ong magpatubo;
Nagda’s tanan Mong kadato,
Magpakaon’s espiritu.
21
Ikaw among gininhawa,
Hanggapon’s espiritu;
Mabuhi mi tungod Nimo,
Manunod’s kadato Mo.
22
Ikaw ang lugas sa trigo,
Nga namatay’g nabanhaw;
Nagpalugwa’s daghang trigo
Paghulma sa Lawas Mo.
23
Langitnong punoan’s parras,
Kami ang mga sanga;
Magpabilin kami Nimo,
Mag-ambit’s kadato Mo.
24
Ikaw ang Pamanhonon nga
Sa Lawas mangasawa;
Kami Kanimo mausa,
Sa himaya ug gugma.
25
Hagdang nakita ni Jacob,
Gibuksan Mo ang langit;
Diha Nimo balay mi’s Dios,
Yuta nadugtong’s langit.
26
Ikawng dakong “AKO MAO,”
Nagsangkap namo’s tanan;
Matuman sa pagpa’mulos
Ang tanang plano sa Dios.

Kining alawitona mahimong bahinon sa lima ka alawiton, sama sa mosunod: 1. Estansa 1 ngadto sa 8 ug 26, 2. Estansa 1 ug 9 ngadto sa 13 ug 26, 3. Estansa 1 ug 14 ngadto sa 17 ug 26, 4. Estansa 1 ug 18 ngadto sa 21 ug 26, 5. Estansa 1 ug 22 ngadto sa 26